♀ بایــد تــُ ــ و رو پــیـدا کـنـمـــ ♀

شایــد هنــوز هــم دیــر نیستــــ

تصــورش سختــه

روز بــدون خورشیــد

شــب بــدون مــاه

زمیــن بــدون خــاک

دریــا بــدون ماهــی

هـر طــوری کـه بهـش نـگاه مـی کنـم نــمیشـه!

تصــورش سختـــه

حتـی اگـه یـه لحظــه نـباشـی...

 

*  حسیـــن حیــدری

 

 

 

+  نـمی دانـم چـه کسـی!

    دسـت اتفــاق هـای خـوب زندگــی ام را گرفتــه،

    کـه دیگـر نــمـی افتنــد ..

+  چقـدر دلـم تــو را

    زیادتـر از زیـاد میخواهـد..

    ایـن دل که صبـر نـمی دانـد

    میایـی؟

( فرحناز جارالهـی )

+  بـه اسـم مـــرداد مـى گذرنــد،

    روزهايــى كـه بــى تـو

    سـرد تــر از زمستــان اسـت ..!

2  ( مهـدى . ج . و )

+  دنیــا بـــدون تــــو

    یکــی دو شمــاره تنــگـــــ اسـت...

( مهـدی شایـان )

چـ ــرا هیـچ کـس نــیـست

    کـه بیـــاد بــه دنیـــای تـــار موهــ ــــام..


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/05/20سـاعت 22:46 نويسنده اسمــــاء| |

موجـود بــی آزاری هستـم

کـار مـی کنـم

قصـه مـی خوانــم

شعـر مـی نویسـم

و گاهــی

دلــم که برایــت تنگـــ مـی شـود

تمــام خیابـان هــا را

بـا یــــادت پیـــاده مــی روم..


*  مرضیــه احرامــی

 

 

بیـا تمــام بـن بسـت ها را دوبـاره برویـم

    شایـد این بـار یـک دیــوار ریختــــه باشـد..

1  ( هـدا کجـوری )

+  وقتــی نـباشـی

    همــه چیـز رسانـــای دلتنگیــسـت..

( آبـا عابدیـن )

+  چقـدر دلـم تــو را

    زیادتـر از زیـاد میخواهـد...

    این دل که صبـر نـمیداند

    میایـی؟

( فرحنـاز جارالهـی )

خدایــا درستـــه

    خیلــــی گنـــاه دارم

    ولــی خـــب گنــاه دارم! :(


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/05/06سـاعت 1:34 نويسنده اسمــــاء|

دانـه هـای اشکــ

از چشمـــم بیـرون مـی زننـد

چــون قـطار مورچـه هــا

از چشمـــان مـُـرده..

نکنـد اشکــــ نـیستنـد

مـورچـه انــد اینهــــا؟

نکنـد مــــرده ام

در حســــــــرت تـــو؟..
                                         

*  رسـول یونـان 

+  هـواي نـبودنـت عجيــب سـرد اسـت

    اشکـــ هايـــم قنديــل مـي بندنـد

    اي کـاش پــاي رفتـنـت يـــــخ مـي زد...

1  ( شهريـار شفيعـي )

+  بـه تــو فکـر هـم نـکنــم

    از تــوسـت هر چــه مـی نویسـم

    در ناخــودآگاهــم نـشستــه ای

    کـه ناخــودآگاه مـی نویسمــت..

2  ( سيدمحمـد مركبـيان )

دلتنگــــم..

    از عکـس هایــش، چیـزی نمانــده سـت پیشـم

    ای شعـرهـای قدیمَــم، او را به یــادم بیاریـد..

+  بـی تــو پتــوی گـرم بر خــود مـی کشـم شـب هــا،

    شـب هــا نـمـی دانـم چــرا بـــی تــو هــوا ســرد اسـت..

( احسـان پارسـا )

مـــن او نــدارم..!!

+  این آهنگ ُ بهـم دادی و گفتــی وقتـی گوش میـدی یـاد مـن مـی افتـی

    حالا مـن دارم گوش میـدم و یـاد تـو مـی افتــم. . .!!!


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/04/28سـاعت 5:40 نويسنده اسمــــاء|

به ایـن تـه سیـگارها

آهنـگ هـای غمگـین همیشگــی

چــای ســرد شـده

و چـشم هایــی که وقـت و بـی وقـت مـی بارنـد،

اعتمــاد نکـن!

عزیــزم!

زن هــا همــه چـیز را

صبــح زود

جلــوی آینـــه

با کمــی لبخنـد و آرایــش

فرامـــوش مـی کننـد..

*  زهـرا طراوتـی

 

 

+  از تمـام معجـزه های تاریـخ

    تنهـا

    به شانــه های تــو ایـمـان دارم...

( روزبـه سوهانـی )

+  مشکـل مــعجزه‌ هـا اینـه که زیـاد طــول نمـی‌ کشـه..!

+  کتـاب بر بــاد رفتــه .. :x

تاريخ 93/04/15سـاعت 3:33 نويسنده اسمــــاء|

گاهـی آدم مـی مانـد بیـن بـودن یا نـبودن

به رفتــن که فکـر مـی کنـی

اتفاقـی مـی افتد که منصــرف مـی شـوی،

مـی خواهـی بمانــی

رفـتاری مـی بینـی که انگـار باید بـروی

و ایـن بلاتکلیفــی

خـودش کلــــــی جـــــــهنــم اســت...

*  سیمیــن دانشــور

 

 

گاهـی دلـت مـی گیـرد..

     آنقـدر با کسـی خودمانــی مـی شـوی

     کـه دیگـر تــو را به جـا نـمی آورد!

     آن وقــت با خـودت مـی گویـی:

     ای کاش همـــان روز اول از کنـار ایـن غریبــه هـم

     عبـــــور مـی کـردم...

( علیرضـا اسفندیـاری )

کسـی که مـی توانسـت معجـــزه کنـد،

     بــه معجــزه اعتقـــاد نـداشـت:

     رفـــت...

( آبـا عابدیـن )

خوابــم نـمـی‌ بــرد

    هـر طـرف را نگـاه مـی کنـم نشسـتــــه‌ ای..

    تـــــو ماهیــت ِ تمــام قـرص‌ هــای ِ خــواب را

    لکــه‌ دار مـی‌ کنـی !

3  ( نیمـا معماریـان )

+  تـــو دمـی سکـــــوت

     در دنیـــــای پـــُر هیــاهویــی..

( گابریــل گادفـلای )

دوسـت دارم اینجــا نوشتــن ُ ..

     شـایـد زیـاد پسـت بزارم ...


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/04/13سـاعت 5:34 نويسنده اسمــــاء|

miss-A