X
تبلیغات
♀ بایــد تــُ ــ و رو پــیـدا کـنـمـــ ♀


♀ بایــد تــُ ــ و رو پــیـدا کـنـمـــ ♀

شایــد هنــوز هــم دیــر نیستــــ

تقصیــر تــو نـیست

که عــادت کـــرده ای

نـیایــی،

نـباشــی هـیچ وقــت..

تقصیــر مــن نـیست

که عــادت کـــرده ام

بـه انتــظار،

بـه چشــم بـه راه تــو مانـدن..

تقصیــر عــادت اسـت

که مــا را به هــم نــه،

بـه خــودش عــادت مـی دهـد..


*زهـرا طراوتــی+  ﻧـﯿﺴﺘــــــﯽ..

    ﻭ ﺑﻬــــﺎﺭ ﻫــﻢ ﺑـــــــﯽ ﺗــﻮ،

    ﺳــﻮﺀ ﺗﻌﺒﯿــﺮ ﯾــﮏ ﺯﻣﺴﺘــﺎﻥ ﺍﺳــﺖ...

( ﺳﯿـﺪ ﻋﻠـﯽ ﻣﯿﺮﺍﻓﻀﻠـﯽ )

اینجــا کــه مـن هستــم،

    هـر چنــد ســال کــه ســاعــت را جــلو بکـشــم،

    بــاز هـم قــرن هـا از تــو فــاصلــه دارم!...

    تــو کِــی از مــن گــذشتــی؟!

+  بهــار آمــده امـا

    مـن هنــوز

    دلــ َم بهــار مـی‌ خواهــد...

    بیـــا !

2  ( رضــا کاظمـی )ادامـــه مطلب
تاريخ 93/01/08سـاعت 22:47 نويسنده اسمــــاء| |

این روزهــا دنیایــــــم

پــر از قحطـــــی اسـت..

قحطــی

بـرفــ ،

بــاران ،

لبخنـــد

و " تــــــو " !

نکنــد مــن کویـــــرم؟جــای تــو، تــوی زندگــی ام خالیــ سـت،

    همــه ی صندلــی هــای شهــر شاهدنــد..

( زهـرا طراوتـی )

+  نـمـی توانــم با تـو بیـش از پنـج دقیقـه بنشینــم..

    و تـرکـیب خونـم دگرگــون نــشود..

    و کتـاب هـا و تابلوهــا و گلـدان هــا

    و ملافـه های تختخــواب از جـای خویـش پـَر نــکشـند..

    و تــوازن کـره ی زمیـن بـه اختـلال نــیفتـد...

( نـزار قبانـی )

مـی شـود هیــــچ نـگویـم؟

    مـی شـود فقـط کنارتـان بنشینــم ســرم را بینـدازم پاییــن

    کـه کمـتر خجالـت بکشــم از چشـم های مهربانتـان و هیـچ نگویـم؟

    مـی شـود دوبــاره با هـم پاییـز و زمسـتان را

    برسانیــم به بهـــــــار و مــن هــیـچ نگویــــــم ؟

( بهــار منصــوری )

عمــر مـن ديگــر قــد نـمی دهــد

    بگــو سفــرت کوتــــاه بيايــــــد..

( احسـان پرسـا )

گاهـی وقتـا یه جـوری بـارون میـاد، کـه روح از تـنِ دنیـا بیـرون مـیره

    یکـی چتـرِ شادیشـو وا مـی کنـه، یکـی پشـتِ یـه پنجـره مـی میـــــره

( آهنگـــ شهــر بـارونــی، سیـامکــ عباســی )ادامـــه مطلب
تاريخ 92/12/13سـاعت 1:33 نويسنده اسمــــاء|

آدم هــا بـه همـان خـونســردی کـه آمده انـــد

چمـدانشــان را مـی بنـدنــد

و نـاپـدیــد مـی شــونـد . .

یکـــی در مـــه . .

یکــــی در غبـــار . .

یکـــــی در بــاران . .

یکــــــی در بـــاد . .

و بــی رحــم ترینشــان در بـــرف . . .


*  عبــاس صفــاری+  جـــز روزگـار مـــن

    همـــه چیــز را سفیـــد کـــرده بــــرف !

1  ( شمـس لنگـرودی )

تنهایــی ام قــد کشیــده

    بــرایِ خــودش مـــردی شـده

    امـا تـــو هنــوز هـم حســادت نـمـی کنـی..!

( سمانــه ســوادی )

تمــــام عمــــرم مشــقِ رفتـــن بـود،

    کـاش مــی خواستـی مانـــدن بیامـــوزم..

( مــهسا رهنمـا )

نـه دسترســی به یـــار دارم

    نه طاقــتِ انتـــــظار دارم..

( سعـدی )

عشــق یعنــی..

    با دیگــری یگانـه شـدن و جـرقه خــــدا را در دیگـری دیـدن..

( پائولـو کوئیلـو )

زندگـی یعنـــی..

    صبحـی برفـــی

    در آغوشــی تابستانـــی

    که تا ابـد خـــودت را به خــواب بزنــــی..

( زهــرا طراوتــی )

این روزگــــار بـد کـرده با قلبـم / کم بوده از این زندگی سهـمم

    دلیل میبافم بــرای عشــق / بـرای چیزی کـــه نمی فهمم..

( آهنگـــ ارتبـــاط شــادمهـــر .. این قسمتــشُ دوسـت دارم )

آلبــوم ساعتــا خــوابـن رضــا یزدانــــی هم پیشنهــــاد میشــــه . . :x

+  کنکــور ارشــد هـم افتـاده واسـه یـه هفتــه دیـگه

    الان من خـرخـونی اگـه می کــردم یـه هفتــه جلــو مـی افتـــاد. . :|ادامـــه مطلب
تاريخ 92/11/16سـاعت 1:49 نويسنده اسمــــاء|

یکــی

خاطـراتــش را دود مــی‌ کنــد..

یکــی

دل تنگـــی‌ هایـــش را،

و دیگـــری

خــــــودش را،

بــی آنکـــه - حتــــــــی -

سیگــاری آتـــــش زده باشـــد!


*  نستــرن وثوقـــی+  او کــه هیـــــچ،

    خوابـــــــم هــم نــمی‌ آیــــد. .!

( سید سجـاد موسـوی )

+  دلـــــم مثـــــل فنجـــــان

    پــــر از جـــــــای خالـــــی‌ ست. .

( مژگـان عباسلــو )

همیشــه همیــن طــــوره..

    آدم هــا یا اشتباهــی ســـر راه هــم قــرار می گیـــرن

    یـا دیـــــــــر . . .

( احمـد غلامـی،کفـش هـای شیـطان را نپـوش )

اول دســت هــا، بعــــد چشمــانــش را؟

    صدایــش را اول؟

    یــا لبخـند هایـــــش؟

    از کجــــــــا بایــد شــــروع کـرد

    فــــــــرامــوش کـــردن را؟


ادامـــه مطلب
تاريخ 92/10/16سـاعت 2:22 نويسنده اسمــــاء|

ديـگـر هـيـچ مُـسـکـنـي

يـاراي جـنـگ بـا دردهـايـم را نـدارد . .

بـه جـز خـوابـت؛

کـه آن هـم زود تـمـام مـي شـود !

گـويـا کـه شـب

نـشـتـي دارد . . . !


* شهريـار شفيعــي+  ایــن هـمـــه دلتنگــــی ..

    نـــه بــــا خوانـــدن کـــم مـــی شــود ..

    نـــه بــــا نوشتـــن ..

    دلـــم " آغــــوشــِ گـــرم " مــی خـــواهــد ..

+  مــن خــودخواهـــــم، کـــم تحملــم و کمـــی هم نگـــران..

    قابــل کنتــرل نیستـــم و بعضــی موقـــع ها کنـار اومــدن با مــن سختــه،

    ولــی اگــه نمــی تونــی تــو بدتریــن شرایطــم منــو تحمــل کنـی

    پــس قطعــــا لیاقـــــــت منـــو تـــو بهتریــــــن شرایطـــــم نــداری...

( مرلیــن مونـرو )

+  جــای خالـــــــی اش هنــــــوز درد می کنـــد. . .

+  بـــــوســـه هایـــت

    بمـبـــــارانِ شیمیــــایـــــــی بــود

    و ســــــال هـا بعـــــد علائــمـــش در مــن پیـــدا شــد..!

( گـروس عبدالمـلکیـان )

ســـــــردمــــــ ه

    منــــــــو بپــوشــــــــون ...

3  ( انقـــد به دل میشینـــــــ ه ایـن آهنـــگ )

+  شــرمنـده ام از دوستــام که نظـرات تاییــد نمیشــه

    واســه خــودم بمــونه کافیــه هر چنــد زیــادم نیسـت. .ادامـــه مطلب
تاريخ 92/09/22سـاعت 3:54 نويسنده اسمــــاء|

miss-A