♀ بایــد تــُ ــ و رو پــیـدا کـنـمـــ ♀

شایــد هنــوز هــم دیــر نیستــــ

تـو که بـودی

هفتـه با خــواب چشــم هایـت به اتمــام مـی رسیـد

بـــی تــو امـا

با سرخـــی چشــم های غـــروب جمعــه ...

* سیـدمحمد مرکبیـان

 

 

+  بـا هر چــی اَز تــــــو مونــده دَرگیـــــــرَم . . .!

+  آهـاي روزهـاي دلتنگـي

    آيـا مـن شبيــه دختـــري هستــم

    كـه بشــود فريبــــش داد؟!

( مـژگان ضحاکـی )

+  پیـچ و تــاب گیسوانـم، نـاز انگشتانــت را مـی کشند

    کمـی پیــــدا شــو..

+  دمـدمی بــود دلــش

    گیـج و کـم حافظـــه!

    مـدام راه دل مـــن را گــم مـی کرد

    مـی آمـد، هنــوز نـنشستــه مــی رفــــت!

( فریبـا فوقانـی )

+  گاهـــى بـــا

    ميليــاردها آدم هــم

    نــمـى شود يــك نفــــر را

    فـــرامــوش

3  ( مهـدى ، ج ، و )ادامـــه مطلب
تاريخ 93/11/25سـاعت 3:20 نويسنده اسمــــاء| |

باید کسـی باشد

که به خــواب هایت سـرک بکشد

جایِ فصـل ها را عـوض کند

ستــاره ها را بچینـد رویِ بالشتـت

دردهایــت را بتکانـد

تــرس هایت را فـراری دهد

و آرام کنـارت دراز بکشـد و بگویـد :

آرام بخــواب

بیـدار که شـدی

مـن اینجـــا هستم . .+  خـواسـتـم فـرض کـنـم، دوسـتـم داری ،

    بــاورم شــد . .

یـادت باشد هیـچ کـس از تنهایـی‌ نـمی میرد

    فـقط حــرف آمدن که می‌‌شـود

    انتـظار آدم را مـی‌‌کــُشد..

( امیر وجـود )

پزشـک ها می گوینـد، تپـش قلـب دارم

    هیـچ کـس نـمی داند

    تویــــی در دلـم،

    شیطنــت مـی کنــی !

( شهریار بهـروز )

مـی‌روم زیـر خـاک،

    که هـزار سـال دیگر برسـم به دسـت آدمـی که

    بـــدون تـرس بتوانـد بگویـد دوستـــت دارم !

( شهریار مندنـی‌پور )

مـن با تــو نـيستم

    امـا با كســـى ديگــه هم نــيستـم

    ايـن خيلـى حــرف ِ .. خيلـــى

آهنگــ جدید *معـروف* شادمهــر پیشنهـاد میشـه..


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/10/13سـاعت 0:31 نويسنده اسمــــاء|

از تمـــام

اتفــاق هــای خـــوب

تنهــــا

تــو نــمـی افتــــی!!!

*  رضا یاراحـمدی

 


+  از بَـدوِ تولـد، استعـداد نقاشـی داشتیـم و نفــس مـی کشیدیــم.!؟

( نادر جوشقانــی )

يـك خـاطـره ی دورِ فـرامـوش شـده

    گـاهـی هـمـه چـيـز را بـه هـم مـيـريـزد . .

( وحید نجفـی )

+  مـی نویسـم * تــــو *

    و با ذره بیـــن مــی خوانمـــش

    شایـد کمــــی نـزدیکــــــ تــــَـــر شـــوی..

( سارا کاظـمی )

+  ای کــاش کســی باشـد و کابــــوس که دیــدی

    در گــوشِ تــو آرام بگویـــد خبــری نــیست. .

4  ( مهدی فرجـی )

+  بـرایـت شـعـری نـوشـتـم

    کـه ایـنـطـور خـوانـده مـی شـود :

    هـق هـق هـق ...


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/09/15سـاعت 3:6 نويسنده اسمــــاء|

مرتضــی پاشــایی رفــت. . .

غمگینـــــــم.. : (

تاريخ 93/08/23سـاعت 15:23 نويسنده اسمــــاء|

بعـد از نـام تـو ..

لـب هایم را از یـاد برده ام ! ..

 

*  روزبـه سوهانـی

 

 


+  چقـدر چشمانـــم می ســوزد

    به گمانـم تکــه ای از لبخنــدت در آن هـا جـا مانــده اسـت!

( فریبـا فوقانـی )

+  به مـن می‌ گوینـد که نـباید از این حرف‌ های ناخوشاینـد بزنم

    و حتی نـباید به او فکــر کنم !

    شایـد بتوانم چیزی نـگویـم ، اما چطـور می‌ توانـم به او فکــر نـکنم ؟

    برای فکـر نـکردن چه کار می‌ شـود کـرد ؟ چه کسـی آن را کنتــرل می‌ کند ؟

    در طـول بدنـت حرکـت می‌ کند. جلو ، عقـب . مثل چنـد تا کرم ؛ چند تا مـرض...

( ناتالیـا گینزبـرگ )

+  شاید بعضـی از زن هـا دلشون نخواد رام بشن..

    شاید تنهـا بخـوان آزادانـه پیش بـرن تا وقتـی کسـی رو پیدا کنـن

    که مثـل خودشـون رام نـــشدنــی باشـه..

( سـی بوشـنل )

+  امـان،

    امان ز فاصلــــه ها، بُعــدها، جدایـــــی ها

    و درک فلسفــه ی پرسشــی که چــــــــرا !

( اسد. بقایـی )

 


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/08/17سـاعت 1:59 نويسنده اسمــــاء|

miss-A