♀ بایــد تــُ ــ و رو پــیـدا کـنـمـــ ♀

شایــد هنــوز هــم دیــر نیستــــ

حـالا هـی پاهـای بـی قـرارت را

روی پـا بینـداز

دسـت های سـردت را تـوی جیبـت پنهـان کن

نـگاه ساکتــت را به دیگـران بـدوز

و هـی شانـه بـالا بینـداز

که اصلــن مهــم نـیست

که نــیستـم

که نــیستـی...

نگـران چـه هستـی عزیـــزم

هیـچ کـس نـخواهـد فهمیــد

این شعــرها

روزی هـــزاربـار

"مـــرا" یــاد تـــــو

خواهــد انداخـــت..!


*  زهـرا طراوتــی

 

 

 

+  شهريـــور، هواى دلگيـر ابـرى

    و تنهایـــی عمــیق‌ تر می‌ شـود

    در شهـرى كه تــو نــيستى ..!

( مهـدى ج . و )

کـوه ها از مـن با تـو خواهنـد گفت

    رودهـا از تـو با مـن

    از منـی که محکــم ایستـادم

    و تویــی که روان رفتــــــی!

( مرضیـه فیروزکوهـی )

+  چگونــــه فـکر می کنـی پنهانـــــــی

    و به چشــم نــمی آیـی؟

( نـزار قبانـی )

+  از رنجــی خستــه ام که از آن مـن نــیست...

( شاملــو )

+  دیشـب تا خــود صـبح یـادت در خیـال مـن غـلت زد!

    کاش کمـــی مــی آمدی...

5  ( فریبـا فوقانـی )

+  این روزهــا مـن غـــــرق شـده ام

    در خـــودم..

+  دوسـت دارم دکلمـه " مـن پرویـز پرستویـی " پرویـز پرستویـی را!


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/06/17سـاعت 2:31 نويسنده اسمــــاء| |

تصــورش سختــه

روز بــدون خورشیــد

شــب بــدون مــاه

زمیــن بــدون خــاک

دریــا بــدون ماهــی

هـر طــوری کـه بهـش نـگاه مـی کنـم نــمیشـه!

تصــورش سختـــه

حتـی اگـه یـه لحظــه نـباشـی...

 

*  حسیـــن حیــدری

 

 

 

+  نـمی دانـم چـه کسـی!

    دسـت اتفــاق هـای خـوب زندگــی ام را گرفتــه،

    کـه دیگـر نــمـی افتنــد ..

+  چقـدر دلـم تــو را

    زیادتـر از زیـاد میخواهـد..

    ایـن دل که صبـر نـمی دانـد

    میایـی؟

( فرحناز جارالهـی )

+  بـه اسـم مـــرداد مـى گذرنــد،

    روزهايــى كـه بــى تـو

    سـرد تــر از زمستــان اسـت ..!

2  ( مهـدى . ج . و )

+  دنیــا بـــدون تــــو

    یکــی دو شمــاره تنــگـــــ اسـت...

( مهـدی شایـان )

چـ ــرا هیـچ کـس نــیـست

    کـه بیـــاد بــه دنیـــای تـــار موهــ ــــام..


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/05/20سـاعت 22:46 نويسنده اسمــــاء|

موجـود بــی آزاری هستـم

کـار مـی کنـم

قصـه مـی خوانــم

شعـر مـی نویسـم

و گاهــی

دلــم که برایــت تنگـــ مـی شـود

تمــام خیابـان هــا را

بـا یــــادت پیـــاده مــی روم..


*  مرضیــه احرامــی

 

 

بیـا تمــام بـن بسـت ها را دوبـاره برویـم

    شایـد این بـار یـک دیــوار ریختــــه باشـد..

1  ( هـدا کجـوری )

+  وقتــی نـباشـی

    همــه چیـز رسانـــای دلتنگیــسـت..

( آبـا عابدیـن )

+  چقـدر دلـم تــو را

    زیادتـر از زیـاد میخواهـد...

    این دل که صبـر نـمیداند

    میایـی؟

( فرحنـاز جارالهـی )

خدایــا درستـــه

    خیلــــی گنـــاه دارم

    ولــی خـــب گنــاه دارم! :(


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/05/06سـاعت 1:34 نويسنده اسمــــاء|

دانـه هـای اشکــ

از چشمـــم بیـرون مـی زننـد

چــون قـطار مورچـه هــا

از چشمـــان مـُـرده..

نکنـد اشکــــ نـیستنـد

مـورچـه انــد اینهــــا؟

نکنـد مــــرده ام

در حســــــــرت تـــو؟..
                                         

*  رسـول یونـان 

+  هـواي نـبودنـت عجيــب سـرد اسـت

    اشکـــ هايـــم قنديــل مـي بندنـد

    اي کـاش پــاي رفتـنـت يـــــخ مـي زد...

1  ( شهريـار شفيعـي )

+  بـه تــو فکـر هـم نـکنــم

    از تــوسـت هر چــه مـی نویسـم

    در ناخــودآگاهــم نـشستــه ای

    کـه ناخــودآگاه مـی نویسمــت..

2  ( سيدمحمـد مركبـيان )

دلتنگــــم..

    از عکـس هایــش، چیـزی نمانــده سـت پیشـم

    ای شعـرهـای قدیمَــم، او را به یــادم بیاریـد..

+  بـی تــو پتــوی گـرم بر خــود مـی کشـم شـب هــا،

    شـب هــا نـمـی دانـم چــرا بـــی تــو هــوا ســرد اسـت..

( احسـان پارسـا )

مـــن او نــدارم..!!

+  این آهنگ ُ بهـم دادی و گفتــی وقتـی گوش میـدی یـاد مـن مـی افتـی

    حالا مـن دارم گوش میـدم و یـاد تـو مـی افتــم. . .!!!


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/04/28سـاعت 5:40 نويسنده اسمــــاء|

به ایـن تـه سیـگارها

آهنـگ هـای غمگـین همیشگــی

چــای ســرد شـده

و چـشم هایــی که وقـت و بـی وقـت مـی بارنـد،

اعتمــاد نکـن!

عزیــزم!

زن هــا همــه چـیز را

صبــح زود

جلــوی آینـــه

با کمــی لبخنـد و آرایــش

فرامـــوش مـی کننـد..

*  زهـرا طراوتـی

 

 

+  از تمـام معجـزه های تاریـخ

    تنهـا

    به شانــه های تــو ایـمـان دارم...

( روزبـه سوهانـی )

+  مشکـل مــعجزه‌ هـا اینـه که زیـاد طــول نمـی‌ کشـه..!

+  کتـاب بر بــاد رفتــه .. :x

تاريخ 93/04/15سـاعت 3:33 نويسنده اسمــــاء|

miss-A