♀ بایــد تــُ ــ و رو پــیـدا کـنـمـــ ♀

شایــد هنــوز هــم دیــر نیستــــ

دانـه هـای اشکــ

از چشمـــم بیـرون مـی زننـد

چــون قـطار مورچـه هــا

از چشمـــان مـُـرده..

نکنـد اشکــــ نـیستنـد

مـورچـه انــد اینهــــا؟

نکنـد مــــرده ام

در حســــــــرت تـــو؟..
                                         

*  رسـول یونـان 

+  هـواي نـبودنـت عجيــب سـرد اسـت

    اشکـــ هايـــم قنديــل مـي بندنـد

    اي کـاش پــاي رفتـنـت يـــــخ مـي زد...

1  ( شهريـار شفيعـي )

+  بـه تــو فکـر هـم نـکنــم

    از تــوسـت هر چــه مـی نویسـم

    در ناخــودآگاهــم نـشستــه ای

    کـه ناخــودآگاه مـی نویسمــت..

2  ( سيدمحمـد مركبـيان )

دلتنگــــم..

    از عکـس هایــش، چیـزی نمانــده سـت پیشـم

    ای شعـرهـای قدیمَــم، او را به یــادم بیاریـد..

+  بـی تــو پتــوی گـرم بر خــود مـی کشـم شـب هــا،

    شـب هــا نـمـی دانـم چــرا بـــی تــو هــوا ســرد اسـت..

( احسـان پارسـا )

مـــن او نــدارم..!!

+  این آهنگ ُ بهـم دادی و گفتــی وقتـی گوش میـدی یـاد مـن مـی افتـی

    حالا مـن دارم گوش میـدم و یـاد تـو مـی افتــم. . .!!!


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/04/28سـاعت 5:40 نويسنده اسمــــاء| |

به ایـن تـه سیـگارها

آهنـگ هـای غمگـین همیشگــی

چــای ســرد شـده

و چـشم هایــی که وقـت و بـی وقـت مـی بارنـد،

اعتمــاد نکـن!

عزیــزم!

زن هــا همــه چـیز را

صبــح زود

جلــوی آینـــه

با کمــی لبخنـد و آرایــش

فرامـــوش مـی کننـد..

*  زهـرا طراوتـی

 

 

+  از تمـام معجـزه های تاریـخ

    تنهـا

    به شانــه های تــو ایـمـان دارم...

( روزبـه سوهانـی )

+  مشکـل مــعجزه‌ هـا اینـه که زیـاد طــول نمـی‌ کشـه..!

+  کتـاب بر بــاد رفتــه .. :x

تاريخ 93/04/15سـاعت 3:33 نويسنده اسمــــاء|

گاهـی آدم مـی مانـد بیـن بـودن یا نـبودن

به رفتــن که فکـر مـی کنـی

اتفاقـی مـی افتد که منصــرف مـی شـوی،

مـی خواهـی بمانــی

رفـتاری مـی بینـی که انگـار باید بـروی

و ایـن بلاتکلیفــی

خـودش کلــــــی جـــــــهنــم اســت...

*  سیمیــن دانشــور

 

 

گاهـی دلـت مـی گیـرد..

     آنقـدر با کسـی خودمانــی مـی شـوی

     کـه دیگـر تــو را به جـا نـمی آورد!

     آن وقــت با خـودت مـی گویـی:

     ای کاش همـــان روز اول از کنـار ایـن غریبــه هـم

     عبـــــور مـی کـردم...

( علیرضـا اسفندیـاری )

کسـی که مـی توانسـت معجـــزه کنـد،

     بــه معجــزه اعتقـــاد نـداشـت:

     رفـــت...

( آبـا عابدیـن )

خوابــم نـمـی‌ بــرد

    هـر طـرف را نگـاه مـی کنـم نشسـتــــه‌ ای..

    تـــــو ماهیــت ِ تمــام قـرص‌ هــای ِ خــواب را

    لکــه‌ دار مـی‌ کنـی !

3  ( نیمـا معماریـان )

+  تـــو دمـی سکـــــوت

     در دنیـــــای پـــُر هیــاهویــی..

( گابریــل گادفـلای )

دوسـت دارم اینجــا نوشتــن ُ ..

     شـایـد زیـاد پسـت بزارم ...


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/04/13سـاعت 5:34 نويسنده اسمــــاء|

خستــه ام

از فــرداهایــي که مـي آينـد و تــو نـيستي

از شـب هایــي که

هيـچ کلمــه اي را خــواب نـمـي بـرد

و مـن بـي خوابيـشان را فقـط شعـر مـي نويسم

هنـوز هـم عقربــه ها

براي آمدنـــت وقـت کشـي مـي کنند

هنـوز هـم قاصدکــ ها

بـي تـاب آوردن خبـري از تـــو انـد

برگــــرد عزيـز

برگـرد و مثـل قديــم

شعــري برايــم بنويـس

قالبـش مهـم نـيست

تـــو هر شعـري بنويســـي

مـن آن را مــوزون خواهـم خوانـد. . .


 

+  شـورِ اشـک! تلـخِ تنهايـي!

    شيرينـي زندگـي را حـس نـمي کنـم!!

    انگـار نـوک زبانـــم بريــده است

    روزهـاي بـي تـــو همـه لکنـــت دارنـد!

1  ( محمـد ستايشـي )

+  گاهـي يکــ اتفــاق قشنـگ اينقـــدر تــو را بـه وجـد مـي آورد

    کـه موهــاي تنــت سيـــخ مـي شـود..

    رگــ هاي گردنــت متـــورم مـي شـود..

    چشمــانـت تــر مـي شـود..

    و روي دادن ايـن اتفـاق در طـول يکــ زندگـي ممـکن اسـت

    انگشــت شمــار باشـد...

+  درد که در دلــت باشـد

    چـه فرقــي مـي کند خـودت کجــا باشــي؟!

    حـالا تــو بگـو بهشــت..

    بهشـت بـــي او

    همـان جهنــم اسـت با عـذاب هـاي رنگــارنگ!

+  خیلـی خوشحـالـم..

    ایـن خرداد لعنتــی داره گـورشو گـــم مـی کنـه!!

+  ایــن آهنگــ شـاید خیلــی ــا خوشـشون نیــاد

    شــایــد غمگیـــن باشـــه.. امــا

    مــن شدیــدا دوســش دارم.. مخصــوصــا موزیکـش با پیانــو!

    رفتـی و ندیدی که بی تـو شکسته بال و خسـته اَم

    رفتـی و ندیدی که بی تـو چگونه پر شکسـته اَم

    رفتـی و نهادی چه آسان دلِ مرا به زیـرِ پــا

    رفتـی و خیالت زمانی نمی کُنـد مرا رهــا

2  ( رفتـــــی، علـی زندوکیلـــی )

 


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/03/30سـاعت 4:33 نويسنده اسمــــاء|

بعـد از رفتـنـش هيچكــس ُ

هيــچ چيـز جـــــاى َش را

پـــر نـكرد، حتــى لحظــه اى،

درد عظيمـــى سـت

نـبودنـش كنــار مـن،

پــر كـردن جــاى خـالــیش با آدم هـا

حكايــت پــر كـردن

گــودال با تكــه اى يــخ است،

هـر كـدام در مــن

اندكــى بعـد آب مـى شونـد،

نـيست مـى شونـد،

و انـگار هيچ وقـت نـبوده اند،

جـاى خـالـــى عشــق

با چيـــــزى پـــر نــخـواهد شـد ..!


*  مهدى ، ج ، و


 

+  از دورى ات ذره ذره تمــام شـده ام،

     امــا تـــو در مــن

    تمــام نـمـى شـوى ..!

+  تــو كه مـى خنــدى انگار

    منـو خوشبختـــى مــى بوســـه ..!

( مهـدى ، ج ، و )

+  آنـان که با خاطــره ای خـوش از هم جـدا می شونـد،

    هرگـز از هـم جــدا نـمی شونـد ..: (

2  ( سیلویـا پـلات )

+  اوسـت نشستـه در نظـــر مـن به کجـا نظــر کنم؟

    اوسـت گرفتــه شهـر دل مـن به کجـا سفــر برم؟

( مولانـا )

+  راستــی تــا یـادم نـرفتـــه

    بگــو؟ چقــدر گریــــه کافــی سـت

    تــا فـراموشـــی؟...

تـو برای گریــه هـای بـی صـدای بی گلایـه چـی بودی غیـر یه سایـه

    تـو به جـای این که پایـه روزگار مـن بشینـی منـو بستـی به کنایـه..

4  ( این قسمتـش دوسـت تر دارم، آهنگ آدم رویـاهای مـن )

+  ایـن آهنگـ ترکیــه دوسـت دارم ثبـت شـه اینجـا. .

    فقـط آهنگـ های این خواننده ترکیـه رو دوسـت دارم..

Rafet El Roman - Güzelim Yıllar 5 )


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/03/08سـاعت 3:5 نويسنده اسمــــاء|

miss-A