♀ بایــد تــُ ــ و رو پــیـدا کـنـمـــ ♀

شایــد هنــوز هــم دیــر نیستــــ

از تمـــام

اتفــاق هــای خـــوب

تنهــــا

تــو نــمـی افتــــی!!!

*  رضا یاراحـمدی

 


+  از بَـدوِ تولـد، استعـداد نقاشـی داشتیـم و نفــس مـی کشیدیــم.!؟

( نادر جوشقانــی )

يـك خـاطـره ی دورِ فـرامـوش شـده

    گـاهـی هـمـه چـيـز را بـه هـم مـيـريـزد . .

( وحید نجفـی )

+  مـی نویسـم * تــــو *

    و با ذره بیـــن مــی خوانمـــش

    شایـد کمــــی نـزدیکــــــ تــــَـــر شـــوی..

( سارا کاظـمی )

+  ای کــاش کســی باشـد و کابــــوس که دیــدی

    در گــوشِ تــو آرام بگویـــد خبــری نــیست. .

4  ( مهدی فرجـی )

+  بـرایـت شـعـری نـوشـتـم

    کـه ایـنـطـور خـوانـده مـی شـود :

    هـق هـق هـق ...


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/09/15سـاعت 3:6 نويسنده اسمــــاء| |

مرتضــی پاشــایی رفــت. . .

غمگینـــــــم.. : (

تاريخ 93/08/23سـاعت 15:23 نويسنده اسمــــاء|

بعـد از نـام تـو ..

لـب هایم را از یـاد برده ام ! ..

 

*  روزبـه سوهانـی

 

 


+  چقـدر چشمانـــم می ســوزد

    به گمانـم تکــه ای از لبخنــدت در آن هـا جـا مانــده اسـت!

( فریبـا فوقانـی )

+  به مـن می‌ گوینـد که نـباید از این حرف‌ های ناخوشاینـد بزنم

    و حتی نـباید به او فکــر کنم !

    شایـد بتوانم چیزی نـگویـم ، اما چطـور می‌ توانـم به او فکــر نـکنم ؟

    برای فکـر نـکردن چه کار می‌ شـود کـرد ؟ چه کسـی آن را کنتــرل می‌ کند ؟

    در طـول بدنـت حرکـت می‌ کند. جلو ، عقـب . مثل چنـد تا کرم ؛ چند تا مـرض...

( ناتالیـا گینزبـرگ )

+  شاید بعضـی از زن هـا دلشون نخواد رام بشن..

    شاید تنهـا بخـوان آزادانـه پیش بـرن تا وقتـی کسـی رو پیدا کنـن

    که مثـل خودشـون رام نـــشدنــی باشـه..

( سـی بوشـنل )

+  امـان،

    امان ز فاصلــــه ها، بُعــدها، جدایـــــی ها

    و درک فلسفــه ی پرسشــی که چــــــــرا !

( اسد. بقایـی )

 


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/08/17سـاعت 1:59 نويسنده اسمــــاء|

ثبت نام ختم مجازی مناجات حضرت امیرالمومنین(ع)

دوست داشتین شرکت کنین..

تاريخ 93/07/28سـاعت 1:46 نويسنده اسمــــاء|

از قلـب بیمــارم مـی خواهـم تـا آمـدن تـو بتپــد

به دنبـال لبخنــد نـاب تــو هستـم

چنیـن عمــرم را مـی گذرانــم

مـرا نـه شکــوه اسـت

نـه گلایــه

قلبــم اگـر یــاری کنـد

بــرگ هـای زرد پاییـــــزی را شمـاره مـی کنـم...

*  احمـدرضـا احمـدی

 

+  تــو نمـی دانی امـا

    بـعـد از تـو. .

    تـمام فــصـل هایـمـان زرد مـی گـذرد. . .!

+  جــا مانــده ام ميـان يـك فصـل پــر از درد

    و شهــرى كه تــو نـيستـى ،

    بـه هميـن سادگـــى ..!

( مهـدى . ج . و )

+  از خــواب دیشــب ات چیـزی بگـو

    از آخریــن تصویــر، از آخریــن هـوس

    از بـوسـه ای که نـمـی گیـری از مــن..

    بگــو ..

2  ( آرش گرگانـی )

+  تمــام چـیزهای زیبــا

    بعــد از تــو غـم انگیــز شدنـد؛

    پاییــز

    بــاران

    و حتـی خنــده های مــن!

3  ( علـی کوثـر )

+  وقتــی عکـس گل محمـدی در آب افتــاد،

    ماهـی‌ها صلــوات فرسـتادنــد..

( پرویـز شاپـور )

کمـی بـاش و وفـا کن با دل بیچـاره ی مـن

    نـباشی خانـه بر دوشـم سیـه روزم سیــه مـو

5  ( سیـه مو - علـی زندوکیلـی )

بســی دلنشیـن ..


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/07/18سـاعت 3:16 نويسنده اسمــــاء|

miss-A