♀ بایــد تــُ ــ و رو پــیـدا کـنـمـــ ♀

شایــد هنــوز هــم دیــر نیستــــ

باید کسـی باشد

که به خــواب هایت سـرک بکشد

جایِ فصـل ها را عـوض کند

ستــاره ها را بچینـد رویِ بالشتـت

دردهایــت را بتکانـد

تــرس هایت را فـراری دهد

و آرام کنـارت دراز بکشـد و بگویـد :

آرام بخــواب

بیـدار که شـدی

مـن اینجـــا هستم . .+  خـواسـتـم فـرض کـنـم، دوسـتـم داری ،

    بــاورم شــد . .

یـادت باشد هیـچ کـس از تنهایـی‌ نـمی میرد

    فـقط حــرف آمدن که می‌‌شـود

    انتـظار آدم را مـی‌‌کــُشد..

( امیر وجـود )

پزشـک ها می گوینـد، تپـش قلـب دارم

    هیـچ کـس نـمی داند

    تویــــی در دلـم،

    شیطنــت مـی کنــی !

( شهریار بهـروز )

مـی‌روم زیـر خـاک،

    که هـزار سـال دیگر برسـم به دسـت آدمـی که

    بـــدون تـرس بتوانـد بگویـد دوستـــت دارم !

( شهریار مندنـی‌پور )

مـن با تــو نـيستم

    امـا با كســـى ديگــه هم نــيستـم

    ايـن خيلـى حــرف ِ .. خيلـــى

آهنگــ جدید *معـروف* شادمهــر پیشنهـاد میشـه..


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/10/13سـاعت 0:31 نويسنده اسمــــاء| |

از تمـــام

اتفــاق هــای خـــوب

تنهــــا

تــو نــمـی افتــــی!!!

*  رضا یاراحـمدی

 


+  از بَـدوِ تولـد، استعـداد نقاشـی داشتیـم و نفــس مـی کشیدیــم.!؟

( نادر جوشقانــی )

يـك خـاطـره ی دورِ فـرامـوش شـده

    گـاهـی هـمـه چـيـز را بـه هـم مـيـريـزد . .

( وحید نجفـی )

+  مـی نویسـم * تــــو *

    و با ذره بیـــن مــی خوانمـــش

    شایـد کمــــی نـزدیکــــــ تــــَـــر شـــوی..

( سارا کاظـمی )

+  ای کــاش کســی باشـد و کابــــوس که دیــدی

    در گــوشِ تــو آرام بگویـــد خبــری نــیست. .

4  ( مهدی فرجـی )

+  بـرایـت شـعـری نـوشـتـم

    کـه ایـنـطـور خـوانـده مـی شـود :

    هـق هـق هـق ...


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/09/15سـاعت 3:6 نويسنده اسمــــاء|

مرتضــی پاشــایی رفــت. . .

غمگینـــــــم.. : (

تاريخ 93/08/23سـاعت 15:23 نويسنده اسمــــاء|

بعـد از نـام تـو ..

لـب هایم را از یـاد برده ام ! ..

 

*  روزبـه سوهانـی

 

 


+  چقـدر چشمانـــم می ســوزد

    به گمانـم تکــه ای از لبخنــدت در آن هـا جـا مانــده اسـت!

( فریبـا فوقانـی )

+  به مـن می‌ گوینـد که نـباید از این حرف‌ های ناخوشاینـد بزنم

    و حتی نـباید به او فکــر کنم !

    شایـد بتوانم چیزی نـگویـم ، اما چطـور می‌ توانـم به او فکــر نـکنم ؟

    برای فکـر نـکردن چه کار می‌ شـود کـرد ؟ چه کسـی آن را کنتــرل می‌ کند ؟

    در طـول بدنـت حرکـت می‌ کند. جلو ، عقـب . مثل چنـد تا کرم ؛ چند تا مـرض...

( ناتالیـا گینزبـرگ )

+  شاید بعضـی از زن هـا دلشون نخواد رام بشن..

    شاید تنهـا بخـوان آزادانـه پیش بـرن تا وقتـی کسـی رو پیدا کنـن

    که مثـل خودشـون رام نـــشدنــی باشـه..

( سـی بوشـنل )

+  امـان،

    امان ز فاصلــــه ها، بُعــدها، جدایـــــی ها

    و درک فلسفــه ی پرسشــی که چــــــــرا !

( اسد. بقایـی )

 


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/08/17سـاعت 1:59 نويسنده اسمــــاء|

ثبت نام ختم مجازی مناجات حضرت امیرالمومنین(ع)

دوست داشتین شرکت کنین..

تاريخ 93/07/28سـاعت 1:46 نويسنده اسمــــاء|

miss-A