♀ بایــد تــُ ــ و رو پــیـدا کـنـمـــ ♀

شایــد هنــوز هــم دیــر نیستــــ

زنــى كـه تنهايـــى را بـــاور داشــت

شــب تولـــدش را جشــن گرفــت؛

آرايـــش كــرد

و خـوابيـــد..

 

 

+  کجـای زندگیمـی تـو کـه من میگـردم و نـیستـی
    یـه روزی مطمئـن بـودم پـای حرفـات وایمیستـی

    تـو هـر جـارو بگـی گشتـم که شایـد باز پیـدا شـی
    به عشقـت زنـده مونـدم کاش هنـوزم عاشقـم باشـی

( آهنگــ گــُـمت کردم .. شادمهـر )

+  تولدم مبارکــ

تاريخ ۹۴/۰۱/۰۹سـاعت 2:6 نويسنده اسمــــاء| |

یـادم رفتــه است

چطـــور حــــرف‌مـان شد

چــه کسـی, چه کســـی را تـــرک کرد

دوستــت دارم

تــو مــوی بلنــد دوسـت داشتــی

مــوهای مــن کوتــاه بود

کتـری پا بــه پای اخبــار قـل‌قـل مـی‌کنـد

بهـــار

چیـــزهای بسیـــار دیگـری را فرامــوش خواهــم کـرد..

 

*  سارا محمدی اردهالی

 

 

+  امسـال بهــار تــو هـم بـا دُرنــاها برگــرد..

+  عیـد نــزدیک باشـد و

    تــو نـباشـی و

    بـاران هــم ببــــارد...

    انـگار خــدا در حـال ساخــت یـک تــراژدی تمــام و عیــار

    از زنــدگـی مــن اسـت!

1  ( علـی کوثـر )

+  دیگــران در تــب و تـاب شـب عیـدند ولــی

    مثـل یــک ســال گذشتــه

    بـه تـــــو مشغـولــم 

    مــن . .

( کاظـم بهمنـی )

الان منــو پیــدا کـن..

    قبـل از اینکـه کــس دیگــه ای ایـن کـارو بکنـه!

( هاروکـی موراکامـی )

+  زخــــم ها بهـانه انـد !

    مــــن خــودم درد می کنـــم..

+  آهنــگ آخـر اسفـند رستـاک حلاج پیشنهـاد میشـه..


ادامـــه مطلب
تاريخ ۹۳/۱۲/۲۹سـاعت 0:19 نويسنده اسمــــاء|

تـو که بـودی

هفتـه با خــواب چشــم هایـت به اتمــام مـی رسیـد

بـــی تــو امـا

با سرخـــی چشــم های غـــروب جمعــه ...

* سیـدمحمد مرکبیـان

 

 

+  بـا هر چــی اَز تــــــو مونــده دَرگیـــــــرَم . . .!

+  آهـاي روزهـاي دلتنگـي

    آيـا مـن شبيــه دختـــري هستــم

    كـه بشــود فريبــــش داد؟!

( مـژگان ضحاکـی )

+  پیـچ و تــاب گیسوانـم، نـاز انگشتانــت را مـی کشند

    کمـی پیــــدا شــو..

+  دمـدمی بــود دلــش

    گیـج و کـم حافظـــه!

    مـدام راه دل مـــن را گــم مـی کرد

    مـی آمـد، هنــوز نـنشستــه مــی رفــــت!

( فریبـا فوقانـی )

+  گاهـــى بـــا

    ميليــاردها آدم هــم

    نــمـى شود يــك نفــــر را

    فـــرامــوش

3  ( مهـدى ، ج ، و )ادامـــه مطلب
تاريخ ۹۳/۱۱/۲۵سـاعت 3:20 نويسنده اسمــــاء|

باید کسـی باشد

که به خــواب هایت سـرک بکشد

جایِ فصـل ها را عـوض کند

ستــاره ها را بچینـد رویِ بالشتـت

دردهایــت را بتکانـد

تــرس هایت را فـراری دهد

و آرام کنـارت دراز بکشـد و بگویـد :

آرام بخــواب

بیـدار که شـدی

مـن اینجـــا هستم . .+  خـواسـتـم فـرض کـنـم، دوسـتـم داری ،

    بــاورم شــد . .

یـادت باشد هیـچ کـس از تنهایـی‌ نـمی میرد

    فـقط حــرف آمدن که می‌‌شـود

    انتـظار آدم را مـی‌‌کــُشد..

( امیر وجـود )

پزشـک ها می گوینـد، تپـش قلـب دارم

    هیـچ کـس نـمی داند

    تویــــی در دلـم،

    شیطنــت مـی کنــی !

( شهریار بهـروز )

مـی‌روم زیـر خـاک،

    که هـزار سـال دیگر برسـم به دسـت آدمـی که

    بـــدون تـرس بتوانـد بگویـد دوستـــت دارم !

( شهریار مندنـی‌پور )

مـن با تــو نـيستم

    امـا با كســـى ديگــه هم نــيستـم

    ايـن خيلـى حــرف ِ .. خيلـــى

آهنگــ جدید *معـروف* شادمهــر پیشنهـاد میشـه..


ادامـــه مطلب
تاريخ ۹۳/۱۰/۱۳سـاعت 0:31 نويسنده اسمــــاء|

از تمـــام

اتفــاق هــای خـــوب

تنهــــا

تــو نــمـی افتــــی!!!

*  رضا یاراحـمدی

 


+  از بَـدوِ تولـد، استعـداد نقاشـی داشتیـم و نفــس مـی کشیدیــم.!؟

( نادر جوشقانــی )

يـك خـاطـره ی دورِ فـرامـوش شـده

    گـاهـی هـمـه چـيـز را بـه هـم مـيـريـزد . .

( وحید نجفـی )

+  مـی نویسـم * تــــو *

    و با ذره بیـــن مــی خوانمـــش

    شایـد کمــــی نـزدیکــــــ تــــَـــر شـــوی..

( سارا کاظـمی )

+  ای کــاش کســی باشـد و کابــــوس که دیــدی

    در گــوشِ تــو آرام بگویـــد خبــری نــیست. .

4  ( مهدی فرجـی )

+  بـرایـت شـعـری نـوشـتـم

    کـه ایـنـطـور خـوانـده مـی شـود :

    هـق هـق هـق ...


ادامـــه مطلب
تاريخ ۹۳/۰۹/۱۵سـاعت 3:6 نويسنده اسمــــاء|

miss-A