♀ بایــد تــُ ــ و رو پــیـدا کـنـمـــ ♀

شایــد هنــوز هــم دیــر نیستــــ

ثبت نام ختم مجازی مناجات حضرت امیرالمومنین(ع)

دوست داشتین شرکت کنین..

تاريخ 93/07/28سـاعت 1:46 نويسنده اسمــــاء| |

از قلـب بیمــارم مـی خواهـم تـا آمـدن تـو بتپــد

به دنبـال لبخنــد نـاب تــو هستـم

چنیـن عمــرم را مـی گذرانــم

مـرا نـه شکــوه اسـت

نـه گلایــه

قلبــم اگـر یــاری کنـد

بــرگ هـای زرد پاییـــــزی را شمـاره مـی کنـم...

*  احمـدرضـا احمـدی

 

+  تــو نمـی دانی امـا

    بـعـد از تـو. .

    تـمام فــصـل هایـمـان زرد مـی گـذرد. . .!

+  جــا مانــده ام ميـان يـك فصـل پــر از درد

    و شهــرى كه تــو نـيستـى ،

    بـه هميـن سادگـــى ..!

( مهـدى . ج . و )

+  از خــواب دیشــب ات چیـزی بگـو

    از آخریــن تصویــر، از آخریــن هـوس

    از بـوسـه ای که نـمـی گیـری از مــن..

    بگــو ..

2  ( آرش گرگانـی )

+  تمــام چـیزهای زیبــا

    بعــد از تــو غـم انگیــز شدنـد؛

    پاییــز

    بــاران

    و حتـی خنــده های مــن!

3  ( علـی کوثـر )

+  وقتــی عکـس گل محمـدی در آب افتــاد،

    ماهـی‌ها صلــوات فرسـتادنــد..

( پرویـز شاپـور )

کمـی بـاش و وفـا کن با دل بیچـاره ی مـن

    نـباشی خانـه بر دوشـم سیـه روزم سیــه مـو

5  ( سیـه مو - علـی زندوکیلـی )

بســی دلنشیـن ..


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/07/18سـاعت 3:16 نويسنده اسمــــاء| |

حـالا هـی پاهـای بـی قـرارت را

روی پـا بینـداز

دسـت های سـردت را تـوی جیبـت پنهـان کن

نـگاه ساکتــت را به دیگـران بـدوز

و هـی شانـه بـالا بینـداز

که اصلــن مهــم نـیست

که نــیستـم

که نــیستـی...

نگـران چـه هستـی عزیـــزم

هیـچ کـس نـخواهـد فهمیــد

این شعــرها

روزی هـــزاربـار

"مـــرا" یــاد تـــــو

خواهــد انداخـــت..!


*  زهـرا طراوتــی

 

 

 

+  شهريـــور، هواى دلگيـر ابـرى

    و تنهایـــی عمــیق‌ تر می‌ شـود

    در شهـرى كه تــو نــيستى ..!

( مهـدى ج . و )

کـوه ها از مـن با تـو خواهنـد گفت

    رودهـا از تـو با مـن

    از منـی که محکــم ایستـادم

    و تویــی که روان رفتــــــی!

( مرضیـه فیروزکوهـی )

+  چگونــــه فـکر می کنـی پنهانـــــــی

    و به چشــم نــمی آیـی؟

( نـزار قبانـی )

+  از رنجــی خستــه ام که از آن مـن نــیست...

( شاملــو )

+  دیشـب تا خــود صـبح یـادت در خیـال مـن غـلت زد!

    کاش کمـــی مــی آمدی...

5  ( فریبـا فوقانـی )

+  این روزهــا مـن غـــــرق شـده ام

    در خـــودم..

+  دوسـت دارم دکلمـه " مـن پرویـز پرستویـی " پرویـز پرستویـی را!


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/06/17سـاعت 2:31 نويسنده اسمــــاء|

تصــورش سختــه

روز بــدون خورشیــد

شــب بــدون مــاه

زمیــن بــدون خــاک

دریــا بــدون ماهــی

هـر طــوری کـه بهـش نـگاه مـی کنـم نــمیشـه!

تصــورش سختـــه

حتـی اگـه یـه لحظــه نـباشـی...

 

*  حسیـــن حیــدری

 

 

 

+  نـمی دانـم چـه کسـی!

    دسـت اتفــاق هـای خـوب زندگــی ام را گرفتــه،

    کـه دیگـر نــمـی افتنــد ..

+  چقـدر دلـم تــو را

    زیادتـر از زیـاد میخواهـد..

    ایـن دل که صبـر نـمی دانـد

    میایـی؟

( فرحناز جارالهـی )

+  بـه اسـم مـــرداد مـى گذرنــد،

    روزهايــى كـه بــى تـو

    سـرد تــر از زمستــان اسـت ..!

2  ( مهـدى . ج . و )

+  دنیــا بـــدون تــــو

    یکــی دو شمــاره تنــگـــــ اسـت...

( مهـدی شایـان )

چـ ــرا هیـچ کـس نــیـست

    کـه بیـــاد بــه دنیـــای تـــار موهــ ــــام..


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/05/20سـاعت 22:46 نويسنده اسمــــاء|

موجـود بــی آزاری هستـم

کـار مـی کنـم

قصـه مـی خوانــم

شعـر مـی نویسـم

و گاهــی

دلــم که برایــت تنگـــ مـی شـود

تمــام خیابـان هــا را

بـا یــــادت پیـــاده مــی روم..


*  مرضیــه احرامــی

 

 

بیـا تمــام بـن بسـت ها را دوبـاره برویـم

    شایـد این بـار یـک دیــوار ریختــــه باشـد..

1  ( هـدا کجـوری )

+  وقتــی نـباشـی

    همــه چیـز رسانـــای دلتنگیــسـت..

( آبـا عابدیـن )

+  چقـدر دلـم تــو را

    زیادتـر از زیـاد میخواهـد...

    این دل که صبـر نـمیداند

    میایـی؟

( فرحنـاز جارالهـی )

خدایــا درستـــه

    خیلــــی گنـــاه دارم

    ولــی خـــب گنــاه دارم! :(


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/05/06سـاعت 1:34 نويسنده اسمــــاء|

miss-A