♀ بایــد تــُ ــ و رو پــیـدا کـنـمـــ ♀

شایــد هنــوز هــم دیــر نیستــــ

مرتضــی پاشــایی رفــت. . .

غمگینـــــــم.. : (

تاريخ 93/08/23سـاعت 15:23 نويسنده اسمــــاء|

بعـد از نـام تـو ..

لـب هایم را از یـاد برده ام ! ..


*  روزبـه سوهانـی+  چقـدر چشمانـــم می ســوزد

    به گمانـم تکــه ای از لبخنــدت در آن هـا جـا مانــده اسـت!

( فریبـا فوقانـی )

+  به مـن می‌ گوینـد که نـباید از این حرف‌ های ناخوشاینـد بزنم

    و حتی نـباید به او فکــر کنم !

    شایـد بتوانم چیزی نـگویـم ، اما چطـور می‌ توانـم به او فکــر نـکنم ؟

    برای فکـر نـکردن چه کار می‌ شـود کـرد ؟ چه کسـی آن را کنتــرل می‌ کند ؟

    در طـول بدنـت حرکـت می‌ کند. جلو ، عقـب . مثل چنـد تا کرم ؛ چند تا مـرض...

( ناتالیـا گینزبـرگ )

+  شاید بعضـی از زن هـا دلشون نخواد رام بشن..

    شاید تنهـا بخـوان آزادانـه پیش بـرن تا وقتـی کسـی رو پیدا کنـن

    که مثـل خودشـون رام نـــشدنــی باشـه..

( سـی بوشـنل )

+  امـان،

    امان ز فاصلــــه ها، بُعــدها، جدایـــــی ها

    و درک فلسفــه ی پرسشــی که چــــــــرا !

( اسد. بقایـی )


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/08/17سـاعت 1:59 نويسنده اسمــــاء| |

ثبت نام ختم مجازی مناجات حضرت امیرالمومنین(ع)

دوست داشتین شرکت کنین..

تاريخ 93/07/28سـاعت 1:46 نويسنده اسمــــاء|

از قلـب بیمــارم مـی خواهـم تـا آمـدن تـو بتپــد

به دنبـال لبخنــد نـاب تــو هستـم

چنیـن عمــرم را مـی گذرانــم

مـرا نـه شکــوه اسـت

نـه گلایــه

قلبــم اگـر یــاری کنـد

بــرگ هـای زرد پاییـــــزی را شمـاره مـی کنـم...

*  احمـدرضـا احمـدی

 

+  تــو نمـی دانی امـا

    بـعـد از تـو. .

    تـمام فــصـل هایـمـان زرد مـی گـذرد. . .!

+  جــا مانــده ام ميـان يـك فصـل پــر از درد

    و شهــرى كه تــو نـيستـى ،

    بـه هميـن سادگـــى ..!

( مهـدى . ج . و )

+  از خــواب دیشــب ات چیـزی بگـو

    از آخریــن تصویــر، از آخریــن هـوس

    از بـوسـه ای که نـمـی گیـری از مــن..

    بگــو ..

2  ( آرش گرگانـی )

+  تمــام چـیزهای زیبــا

    بعــد از تــو غـم انگیــز شدنـد؛

    پاییــز

    بــاران

    و حتـی خنــده های مــن!

3  ( علـی کوثـر )

+  وقتــی عکـس گل محمـدی در آب افتــاد،

    ماهـی‌ها صلــوات فرسـتادنــد..

( پرویـز شاپـور )

کمـی بـاش و وفـا کن با دل بیچـاره ی مـن

    نـباشی خانـه بر دوشـم سیـه روزم سیــه مـو

5  ( سیـه مو - علـی زندوکیلـی )

بســی دلنشیـن ..


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/07/18سـاعت 3:16 نويسنده اسمــــاء|

حـالا هـی پاهـای بـی قـرارت را

روی پـا بینـداز

دسـت های سـردت را تـوی جیبـت پنهـان کن

نـگاه ساکتــت را به دیگـران بـدوز

و هـی شانـه بـالا بینـداز

که اصلــن مهــم نـیست

که نــیستـم

که نــیستـی...

نگـران چـه هستـی عزیـــزم

هیـچ کـس نـخواهـد فهمیــد

این شعــرها

روزی هـــزاربـار

"مـــرا" یــاد تـــــو

خواهــد انداخـــت..!


*  زهـرا طراوتــی

 

 

 

+  شهريـــور، هواى دلگيـر ابـرى

    و تنهایـــی عمــیق‌ تر می‌ شـود

    در شهـرى كه تــو نــيستى ..!

( مهـدى ج . و )

کـوه ها از مـن با تـو خواهنـد گفت

    رودهـا از تـو با مـن

    از منـی که محکــم ایستـادم

    و تویــی که روان رفتــــــی!

( مرضیـه فیروزکوهـی )

+  چگونــــه فـکر می کنـی پنهانـــــــی

    و به چشــم نــمی آیـی؟

( نـزار قبانـی )

+  از رنجــی خستــه ام که از آن مـن نــیست...

( شاملــو )

+  دیشـب تا خــود صـبح یـادت در خیـال مـن غـلت زد!

    کاش کمـــی مــی آمدی...

5  ( فریبـا فوقانـی )

+  این روزهــا مـن غـــــرق شـده ام

    در خـــودم..

+  دوسـت دارم دکلمـه " مـن پرویـز پرستویـی " پرویـز پرستویـی را!


ادامـــه مطلب
تاريخ 93/06/17سـاعت 2:31 نويسنده اسمــــاء|

miss-A